• پکیج TO-220
  14,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-220
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 18A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 200V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 125W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 0.18Ω
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-220
  15,500 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-220
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 110A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 55V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 200W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 8mΩ
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 175 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-220
  11,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-220
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 202A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 40V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 333W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 4mΩ
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 175 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-220
  8,500 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-220
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 8A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 500V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 125W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 850mΩ
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-220
  11,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-220
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 4.5A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 500V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 74W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 1.5Ω
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-220
  12,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-220
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 9A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 200V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 72W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 400mΩ
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  4,900 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 1.2A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 30V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 540mW
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 250mΩ
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SO-8
  9,700 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SO-8
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 14A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 30V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 3.1W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 9mΩ
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SO-8
  8,100 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SO-8
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 10A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 30V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 2.5W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 9.8mΩ
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  1,500 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 5.7A
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 30V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 1.4W
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 26.5mΩ
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  500 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان درین لحظه ای (Id) : 115mA
  • حداکثر ولتاژ درین سورس (Vds) : 60V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 200mW
  • مقاومت درین سورس (روشن) (Rds-on) : 1.2Ω
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر