• پکیج TO-92
  400 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-92
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 100mA
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 45V
  • انتقال فرکانس (fT) : 270MHz
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 450mW
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-92
  300 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-92
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 1.5A-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 25V-
  • انتقال فرکانس (fT) : 200MHz
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 1W
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-92
  350 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-92
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 100mA
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 50V-
  • انتقال فرکانس (fT) : 125MHz
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 625mW
  + مشاهده بیشتر
 • 13007A-NPN
  2,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-220
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 5A-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 100V-
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 2W
  + مشاهده بیشتر
 • mje13003-pinout
  800 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-126
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 1.5A-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 80V-
  • انتقال فرکانس (fT) : 160MHz
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 12.5W
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-18
  7,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-18
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 200mA-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 25V-
  • انتقال فرکانس (fT) : 200MHz
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 1W
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-92
  250 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-92
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 150mA-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 50V-
  • انتقال فرکانس (fT) : 80MHz
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 400mW
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج TO-92
  320 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : TO-92
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 600mA-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 150V-
  • انتقال فرکانس (fT) : 300MHz
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 625mW
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  280 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 600mA-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 60V-
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 350mW
  • انتقال فرکانس (fT) : 200MHz
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  500 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 200mA-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 40V-
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 250mW
  • انتقال فرکانس (fT) : 250MHz
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  120 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 200mA
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 40V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 250mW
  • انتقال فرکانس (fT) : 250MHz
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  300 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 150mA-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 50V-
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 200mW
  • انتقال فرکانس (fT) : 50MHz
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  200 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 100mA-
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 45V-
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 310mW
  • انتقال فرکانس (fT) : 150MHz
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  220 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 100mA
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 45V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 400mW
  • انتقال فرکانس (fT) : 100MHz
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر
 • پکیج SOT-23
  11,000 تومان
  ویژگی‌های کالا
  • پکیج : SOT-23
  • حداکثر جریان کلکتور (Ic) : 25mA
  • حداکثر ولتاژ کلکتور امیتر (Vceo) : 15V
  • حداکثر توان مصرفی (Pd) : 200mW
  • حداکثر دمای محل پیوند (Tj) : 150 °C
  + مشاهده بیشتر